Author: Филипа Велкова

Индивидуалното психологическо консултиране е възможност за среща със самия себе - преживявания, емоции, начин на мислене и затруднения. Основният фокус на психологическото консултиране е клиентът да бъде подпомогнат...

  Изследванията показват, че конфликтите между родителите оказват сериозно влияние върху начина, по който децата ще понесат евентуален развод между тях. Ако в процеса на адаптация към промените, свързани...

Фамилното консултиране и терапия, които предлагаме, се основават на системния подход, който разглежда семейството като система, чиито членове са емоционално свързани, взаимно се повлияват и променят. Консултативният и терапевтичен...

Груповата терапия дава възможност на всеки участник да взаимодейства с терапевта и с останалите участници. Групата се превръща в защитена среда, в която участниците свободно изразяват себе си,...